• @TOM NEWS
  • Jul 2017

เสวนา สิทธิเพศทางเลือก กับจุดยืนในประเทศไทย

Photos : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
By : Ruta
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "สิทธิเพศทางเลือก กับจุดยืนในประเทศไทย" สังคม กฎหมาย การทำงาน พร้อมร่วมพิจารณาถึงผลกระทบหากไม่มี พ.ร.บ. รองรับ!! และพบกับตัวแทนเพศทางเลือกในหลากหลายเจเนอเรชั่น พร้อมกันในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นี่คือเวทีที่จะเปิดพื้นที่กระตุ้นสังคม ถึงปัญหาต่างๆ ในสังคมของเพศทางเลือกในประเทศไทย ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบหาก พ.ร.บ. รับรองเพศ ประกาศใช้ และปัญหาที่ต้องแก้ไข หากไม่มี พ.ร.บ. รองรับ สะท้อนผ่านนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยตัวแทนเพศทางเลือกในหลากหลายเจเนอเรชั่น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดสิทธิเสรีภาพของเพศทางเลือกในประเทศไทย

เสวนา “สิทธิเพศทางเลือก กับอนาคตสังคมไทย”
โดย ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
- ปัญหาต่างๆ ด้านกฎหมายที่ไม่รองรับสิทธิของเพศทางเลือก
- ผลกระทบด้านกฎหมาย หากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. รับรองเพศ
- ปัญหาที่ทางภาครัฐต้องพิจารณาแก้ปัญหา หากไม่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. รับรองเพศ
- กรณีศึกษาของต่างประเทศในเรื่องกฎหมายของเพศทางเลือก

โดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
- ปัญหาต่างๆ ในสังคมด้านความไม่เท่าเทียมที่พบในชีวิตประจำวัน
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับรองเพศ, พ.ร.บ. คู่ชีวิต และบริบทของประเทศไทย

โดย นายชวิน ศรีสมวัฒน บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ในฐานะเพศทางเลือกคลื่นลูกใหม่
- ปัญหาต่างๆ ที่พบในการศึกษาและการทำงาน
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับรองเพศ, พ.ร.บ. คู่ชีวิต และบริบทของประเทศไทย