• @TOM NEWS
  • Jun 2020

การแต่งงานเกย์และเลสเบี้ยนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในอเมริกาได้มากกว่า 4,000 ล้านเหรียญ

By : มานี
​สถาบัน Williams Institute มหาวิทยาลัย UCLA ชี้ว่า การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันนั้นช่วยเพิ่ม GDP ในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก โดยเพียง 1 ปีหลังจากศาลสูงสหรัฐอเมริกาตัดสินให้การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันถูกกฎหมาย ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศสูงถึง 1,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รัฐบาลเก็บภาษีได้เพิ่ม 102 ล้านดอลลาร์ และสร้างงานเพิ่มถึง 18,900 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ในเชิงเศรษฐกิจ พบว่าส่วนใหญ่ประชากรกลุ่ม LGBT มีกำลังซื้อสูง เช่น ในสหรัฐอเมริกานั้นมีกำลังซื้อสูงถึงปีละ 917,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ งานสำรวจชิ้นหนึ่งพบว่า ครอบครัวที่มีการจดทะเบียนสมรสแต่งงานระหว่างชาย-ชาย มีรายได้เฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่ง รองมาด้วยครอบครัวที่มีการจดทะเบียนสมรสแต่งงานระหว่างหญิง-หญิง ในขณะที่ครอบครัวชาย-หญิง มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด โดยครอบครัวกลุ่มชายรักชายมีรายได้สูงกว่าครอบครัวกลุ่มชาย-หญิงถึง 36% ในขณะที่ครอบครัวกลุ่มหญิงรักหญิงมีรายได้สูงกว่าครอบครัวกลุ่มชาย-หญิง 9.7%

ปัจจุบันหลายธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ และลูกค้ากลุ่ม LGBT หลายองค์กรมีนโยบายห้ามกีดกันความหลากหลายทางเพศ สินค้าจำนวนมากออกผลิตภัณฑ์มาเพื่อจับกลุ่ม LGBT เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า บริษัทที่มีนโยบายเปิดรับความหลากหลายทางเพศชัดเจน ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ามากขึ้น และส่งผลดีต่อกำไรของบริษัท

Real Stories - Love Hard, Honey

นอกจากนี้รัฐบาลอาจใช้โอกาสนี้โหมโรงการท่องเที่ยวเพื่อจับตลาด LGBT โดนเน้นภาพการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นได้ด้วย โดยข้อมูลจาก World Tourism Organization พบว่ามูลค่าการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBT ในปี 2016 อยู่ที่ 5 - 10% ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีรายได้สูง ใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครั้งมาก มีความถี่ในการเดินทางบ่อย จากสถิติพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวแต่ละครั้งสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า จากข้อมูลในสหรัฐฯ มูลค่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBT สูงถึงปีละ 65,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ในยุโรปสูงถึงปีละ 50,000 ล้านยูโร

เพราะฉะนั้น โปรดอย่ามองข้ามความสำคัญของพวกเรา LGBT!!