• @TOM NEWS
  • Jan 2018

6 สิทธิทางกฎหมาย ที่คู่แต่งงาน LGBT ไม่เคยได้รับ

Source : newsplus.com
Photos : newsplus.com
By : isamupipe

การร้องขอสิทธิทางกฎหมายของ LGBT (เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กช่วล และทรานส์) ในประเทศไทยดูจะไม่มีอะไรสื่อกระแสหลักให้ความสนใจ และกลายเป็นเหมือนเรื่องที่มีคนทำงานหรือใส่ใจอยู่เพียงหยิบมือ ประกอบกับสังคมสบายๆ แบบไทยๆ ทำให้พวกเรากันเองในกลุ่ม LGBT ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้พึงมีทางกฎหมายอย่างไรบ้าง เช่นเดียวกับการครองคู่เป็นคู่ชีวิต LGBT หลายๆ คนก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะขาดกฎหมายรองรับ


“กฎหมายคู่ชีวิติ” เพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมกันในสังคมไทย จึงมีความสำคัญมาก และนี่คือส่วนหนึ่งของความสำคัญที่พวกเราควรจะต้องมีกฎหมายไว้คุ้มครอง

สิทธิข้อแรก คือ สิทธิในการลดหย่อนภาษี แม้จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน แต่ก็ไม่สามารถขอลดหย่อนภาษีเหมือนคู่สามีภรรยาชายหญิงได้

สิทธิข้อสอง คือ สิทธิในการกู้เงินและทำประกันชีวิต คู่รักไม่สามารถทำได้หากไม่ได้เป็นญาติหรือคู่สมรสทางกฎหมาย

สิทธิข้อสาม คือ สิทธิในทรัพย์สินที่สร้างร่วมกัน หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ทรัพย์สินต้องเป็นของญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมด

สิทธิข้อสี่ คือ สิทธิการตัดสินใจในกรณีฉุกเฉิน แม้จะรักกันมาเป็นสิบปี แต่ไม่สามารถตัดสินใจให้ผ่าตัดหรือดูแลผู้ป่วยได้ เพราะแพทย์ต้องฟังความเห็นจากญาติเท่านั้น

สิทธิข้อห้า สิทธิในการรักษาพยาบาล ไม่สามารถเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับคู่ของตนได้ เพราะไม่ได้มีกฎหมายรับรอง

สิทธิข้อหก สิทธิในการจัดการศพ เมื่อใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ไม่สามารถรับศพออกจากโรงพยาบาล ไม่สามารถรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ หรือขอออกใบมรณะบัตรได้
 
แล้วคุณล่ะ มองเห็นความสำคัญของกฎหมายคู่ชีวิต หรือกฎหมายที่รองรับการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน หรือเปล่า!?