• @TOM NEWS
  • Aug 2018

กฎหมายใหม่ออสเตรเลียเอาผิดโฮโมโฟเบีย หนักสุดคุก 3 ปี

By : LGBoydT
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุกคามหรือปลุกระดมความรุนแรงต่อบุคคลอื่น ตามอัตลักษณ์ทางเพศ เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนาอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (NSW) ประเทศออสเตรเลีย โดยกฎหมายดังกล่าว มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้การปลุกระดมความรุนแรงต่อบางกลุ่มเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และผู้กระทำความผิดจะไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับโทษจำคุกที่ยาวนานเท่านั้น แต่ยังมีค่าปรับ 11,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือราว 265,000 บาท และหากเป็นสถานประกอบการต้องเสียค่าปรับถึง 55,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือราว 1,325,000 บาท ซึ่งผู้ที่มีภาวะเพศกำกวมที่มีลักษณะทางชีวภาพของทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยกำเนิด และผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย

การกระทำซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับใหม่นี้ ครอบคลุมถึงรูปแบบการสื่อสารใดๆ ก็ตาม ที่ปลุกระดมหรือข่มขู่ในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงออกทางพฤติกรรม หรือท่าทาง การสวมใส่หรือแสดงออกของเสื้อผ้า เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และธง ที่สามารถสังเกตเห็นได้เป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ด้านกลุ่ม NSW Gay and Lesbian Rights Lobby (NSWGLRL) หนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุน LGBTI ที่เก่าแก่ที่สุด ได้ยินดีกับกฎหมายฉบับใหม่นี้ และเชื่อว่าการสนับสนุนครั้งนี้กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จะลบล้างการแบ่งแยกต่อชาว LGBT ในรัฐ NSW