• @TOM NEWS
  • Aug-Sep 2018

เครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศเดือด แถลงการณ์เรียกร้องถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

By : Ruta
ตัวแทนภาคีเครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศได้เขียนแถลงการณ์ จดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จากกรณีที่ทางโรงเรียนได้เตรียมจัดงานสัมมนา "เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เบี่ยงเบน" ขึ้นจนกลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียล จนในที่สุด แม้ทางโรงเรียนจะได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกจากแฟนเพจของโรงเรียนแล้ว แต่องค์กรเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศกว่า 10 องค์กร ยังต้องการความชัดเจนและต้องการให้โรงเรียนทบทวนการจัดงานอีกครั้ง โดยเนื้อหามีดังนี้

เรื่อง ยุติการเกลียดกลัวบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและผลิตซ้ำความรุนแรงในโรงเรียน

เรียน อาจารย์ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์, ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (PTA) ศาสนาจารย์สุรเชษฐ์ วรพันธนายุต หัวหน้าแผนกศาสนกิจโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ด้วยหัวข้อสัมมนาในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นี้ เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เบี่ยงเบน” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (PTA) ทางภาคีเครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศ โดยมีองค์กรสมาชิกปรากฏรายชื่อด้านล่างนี้ เห็นว่า หัวข้องานสัมมนาของเป็นการเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดกลัวบุคคลกลุ่มหลากหลายทางเพศ และเกิดอคติทางเพศ ในการที่ท่านใช้ชื่อสัมมนานี้กำลังสร้างความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงในพื้นที่สาธารณะที่มีการแชร์ชื่องานสัมมนาและรายละเอียดของงานนี้ออกไป รวมถึงทำให้สาธารณชนเข้าใจไปว่า ผู้จัดงานสัมมนา และผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับประเด็นความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีงามของโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศแห่งนี้

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ทางสถาบันของท่านยังได้จัดสัมมนาหัวข้อในประเด็นใกล้เคียงกันมาก่อน เช่น “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ชาย” ซึ่งได้สร้างข้อกังขาในหมู่ผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมากเกี่ยวกับแนวทางการให้การศึกษาและทัศนคติของสถาบันของท่าน คำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” เป็นคำที่สะท้อนความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องเพศสภาพ เพศวิถี จึงเกิดอคติทางเพศ ต่อบุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” หรือ “Sexual Deviation” เป็นคำที่ถูกใช้เพื่อตีตรา (Stigmatization) กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ และทำให้บุคคลตกเป็นเหยื่อ (Victimization) ของการถูกตีตรานั้น เป็นการผลิตซ้ำความรุนแรงต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ และคำนี้ได้ถูกถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่ใช้อธิบายกลุ่มคนหลากหลายทางเพศไปเมื่อหลายปีมาแล้ว โดย World Health Organization (Ref. http://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14-135541/en/)

แพทย์หญิง จิราภรณ์ อรุณากูร คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เขียนบทความเรื่อง เลี้ยงลูกนอกบ้าน และได้ให้ข้อเท็จจริงและเปิดมุมมองต่อประเด็นนี้ โดยมีความตอนหนึ่งว่า “สิ่งที่หมออยากเขียนถึงให้เราทำความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์ ก็คือ “เพศ” ไม่ใช่เรื่องของ “อวัยวะเพศ” แต่มนุษย์มีอวัยวะทางเพศที่สำคัญอีกอัน คือ ‘สมอง’” และท่านสามารถปรึกษาคลินิกเพศหลากหลาย (Gender Variation Clinic, หรือ Gen V Clinic) ได้ในการเตรียมจัดสัมมนาหัวข้อลักษณะนี้ (https://m.facebook.com/takekidswithus/posts/1965551897095486)

ณ ปัจจุบัน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามผูกพันไว้ อาทิ หลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principle) ได้รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในวิถีทางเพศ (Sexual Orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) และต้องเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ห้ามการเลือกปฏิบัติ และห้ามการกระทำด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ

อีกทั้ง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า การกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีการปฏิบัติโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทำมิได้ ซึ่งคำว่า “เพศ” นั้น พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติคุ้มครองบุคคลทุกเพศ รวมถึงบุคคลที่มีการแสดงออกแตกต่างจากเพศที่กำเนิดด้วย

คำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” ที่ท่านได้เลือกมาใช้ในชื่อการสัมมนาในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการรู้ไม่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ ด้านกฎหมายในประเทศ ด้านกฎหมายและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศ และด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิทยากร และผู้อำนวยการโรงเรียนว่า ขาดความระมัดระวัง และความตระหนักรู้ถึงเรื่องที่เป็นประเด็นอ่อนไหวและเป็นประเด็นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปของสังคม

คำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” อาจส่งผลกระทบถึงนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ พวกเขาจะมีทัศนคติในแง่ลบต่อตัวเอง เกิดปมด้อย และสร้างความตกต่ำด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง ด้วยคำๆ นี้ถูกใช้โดยบุคคลระดับผู้เป็นศาสนจารย์และมีสมาคมผู้ปกครองและครู รวมถึงโรงเรียนให้การรับรอง และสร้างความแตกแยกในหมู่นักเรียนที่อาจนำไปสู่การกลั่นแกล้งคนที่แตกต่างหลากหลายทางเพศ

คำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” ทำให้กระบวนการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งได้ตราเป็นพระราชบัญญัติแล้ว ได้รับผลกระทบ ด้วยสถาบันของท่านเป็นที่เคารพนับถือ และมีชื่อเสียง ทำให้สังคมสับสน และก่อให้เกิดความกังวล ความสงสัย ความไม่ไว้ใจ และความรังเกียจบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยการนำเสนอเนื้อหา รวมถึงข้อความแนะนำเชิญชวนการสัมมนาของท่านในเพจได้สร้างปมต่างๆ เหล่านี้

คำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” และการจัดสัมมนาของท่านในครั้งนี้ แม้จะเป็นการจัดภายใน แต่ได้มีการป่าวประกาศทางสาธารณให้รู้โดยทั่วกัน ซึ่งขัดแย้งกับทิศทางที่ประเทศไทยกำลังดำเนินไปในเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

ทางภาคีเครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศ จึงขอให้ท่านชี้แจ้ง เหตุผล และที่มาที่ไป รวมถึงกระบวนการคิด ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และหากผลการชี้แจงของท่านเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์และเป็นที่เข้าใจถูกต้องกับทุกๆ ฝ่าย ภาคีเครือข่ายฯ ขอเรียนเชิญนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และอาจารย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อำนายการโรงเรียน ร่วมหารือ และเป็นกลไกร่วมมือสนับสนุนความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ต่อไป

อนึ่งทางภาคีเครือข่ายฯ มีความประสงค์ให้ท่านสื่อสารด้วยการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการอ้างอิงต่อสาธารณชน หรือท่านจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางภาคีเครือข่ายฯ มีความยินดีที่จะส่งตัวแทนไปร่วมการแถลงข่าวของท่าน ขอให้ท่านเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนและสถาบันของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ตัวแทนภาคีเครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศ
1. คุณคณาสิต พ่วงอำไพ ตัวแทนเครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศ และตัวแทนกลุ่ม Non-Binary Thailand หมายเลขโทรศัพท์ 084-754-6376
2. คุณนัยนา สุภาพึ่ง ตัวแทนเครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศ และที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิ และความเป็นธรรมทางเพศ โทรศัพท์ 0895108188
Media & Communication (ประสานงานสื่อ) วิทยา แสงอรุณ 0828997896

องค์กรภาคีเครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศ
1. โรงน้ำชา (Together for Equality and Action – TEA)
2. Non-Binary Thailand
3. มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For-sogi)
4. รายการ Pink Mango
5. สำนักพิมพ์สะพาน
6. Bangkok Rainbow Organization
7. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
8. สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
9. มูลนิธิเอ็มพลัส
10. มูลนิธิซิสเตอร์
11. องค์กรพิ้งค์มังกี้เพื่อความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทย